201801.31
0

Vacances dels empleats de farmàcia

Tot i que hi ha una normativa que regula els descansos i vacances del personal de farmàcia, sovint genera molts dubtes. I sol ser un assumpte conflictiu que enfronta treballadors i propietaris. Especialment quan parlem de negocis com les farmàcies, que solen ser petites empreses amb plantilles molt justes, Quan un empleat s’absenta, sol notar-se bastant.

Per això, hem volgut tractar l’assumpte de les vacances dels empleats de farmàcia. Especialment algunes qüestions que generen dubtes.

Quant li correspon a un treballador

Igual que succeeix amb el salari empleats de farmàcia, hi ha uns mínims establerts a l’Estatut dels Treballadors. En aquest s’indica que sota cap concepte les vacances són de menys de 30 dies naturals.

Aquests dies de vegades s’intenten sumar a dies festius i caps de setmana. El que genera el dubte de quan es poden descomptar els diumenges d’aquests dies de vacances. Només es farà en el cas que les vacances comencin en dilluns o es demane algun dia lliure amb anterioritat. Però els següents entren dins dels dies naturals.

Quin període de vacances assenyala el conveni?

L’article 26.2 del conveni estatal indica que els mesos que van de maig a octubre seran els reservats a les vacances. Evidentment es poden negociar directament amb l’empresa algunes excepcions, com que uns quants dies es reservin per a altres dates, com els festius de Nadal o Setmana Santa, si així ho desitja el treballador. I si el titular ho permet.

En el cas que hi hagi motius pels quals la farmàcia no pugui donar vacances a algun membre del personal, el conveni col·lectiu atorga a aquest el dret a tenir 5 dies addicionals i hàbils. Que s’acordaran per ambdues parts per intentar que interfereixi el mínim possible en l’activitat.

Què passa amb els dies que no s’han gaudit

Hi ha qui té per segur que les vacances no gaudides es paguen i el problema s’acaba. No obstant això, l’Estatut no accepta aquesta com una via possible. És a dir, que no es pot acordar una compensació econòmica encara que estiguessin d’acord l’empresa i els treballadors. Les vacances anuals són de gaudi obligatori llevat de l’excepció que hi hagi un acomiadament i se signi la liquidació.

Pel que fa a quan es gaudeixen les vacances de l’any en curs, és d’entendre que ha de ser abans que aquest s’acabi. Hi ha certes excepcions que l’Estatut recull, com les baixes per maternitat o la incapacitat transitòria a causa de malaltia o accident. En aquests casos, les vacances es gaudiran quan hagi acabat la baixa. Encara si l’any ha finalitzat.

Malgrat tot, no és estrany que un treballador acordi amb l’empresa tenir dies de vacances al gener, procedents de l’any anterior. Encara que no és obligatori.

La idea en tot cas és que el personal pugui descansar, després d’haver prestat els seus serveis durant l’any i per seguir fent-ho en les millors condicions possibles.