201706.28
0

Com obrir una farmàcia

Al voltant de l’obertura de farmàcies hi ha algunes llegendes urbanes, que de tant en tant solen aparèixer en converses. La veritat és que obrir una farmàcia és qüestió de comptar amb una autorització, que concedeix l’autoritat competent. Pot ser la Conselleria de Sanitat o oficina corresponent de cadascuna de les comunitats autònomes, que tenen transferides aquestes competències per part de l’Estat.

Concursos d’obertura

Cada cert temps es convoquen concursos per a l’obertura de noves farmàcies. És la Comunitat Autònoma la que determina les dates i les conegudes com a zones farmacèutiques. Aquests concursos estan recollits en la Llei 16/1997, de 25 d’abril, de Regulació de Serveis de les oficines de farmàcia que es troba publicada al Butlletí Oficial de l’Estat. S’hi especifica el fet que les competències són de cada comunitat, sempre dins d’un marc regulador.
En el concurs ha de regir el principi de transparència, és a dir, que ha de publicar-se i ser accessible a qualsevol que pugui estar interessat en aconseguir l’autorització. La posterior obertura estarà condicionada a una inspecció realitzada per tècnics de la pròpia autoritat, així com de l’ajuntament en el qual es va a ubicar.

Quins són els requisits per obrir una farmàcia

Per obrir una farmàcia, a més de l’autorització es necessita comptar amb el títol de farmacèutic segellat pel col·legi, una cèdula de col·legiat, l’escriptura de compra o el contracte de lloguer de local, indicant la ubicació per comprovar que es troba dins de la zona delimitada.
També cal comptar amb una sèrie de documents referents a l’activitat, com un plànol del local, declaració que es tenen els productes i eines que exigeix ​​la Farmacopea Espanyola, una llicència sanitària, patent registrada a indústria i l’alta en Hisenda.
En cas de voler capitalitzar l’atur per obrir una farmàcia o requerir de finançament extern, hi ha una altra sèrie de requisits que s’han de complir.

El límit territorial

Hi ha uns límits territorials perquè l’Estat accepti l’obertura d’una nova farmàcia, els quals estan registrats també en la Llei que hem esmentat abans. Cal tenir en compte la ràtio d’habitants, la característiques del territori i el dispersa que es trobi la població per garantir l’accés al servei de tots. És essencial per a triar la ubicació de la farmàcia.
Dins el mínim indicat per l’Administració, cada comunitat autònoma pot establir un de diferent, per exemple en zones rurals o amb potencial turístic. En qualsevol cas, no es pot posar una nova farmàcia a menys de 250 metres d’una altra llevat que hi hagi una concentració d’habitants molt elevada.

Mida mínim i condicions del local

Les farmàcies hauran d’estar ubicades en un local d’almenys 50 metres quadrats, amb accés directe al carrer. Aquesta ha de distribuir-se en zones de dispensació, magatzem, consulta i laboratori de preparació de fórmules magistrals.
A més, el farmacèutic han de tenir a l’oficina amb exemplars del Reglament, Sistema Nacional de Control de Productes de Farmàcia per a l’Ús de Humans, Tractament d’Urgències Toxicològiques, Vademècum i reglament de productes Cosmètics.